plan zebrania

14.04.2024 - PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

pon., 08/04/2024 - 18:14

PORZĄDEK OBRAD  WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO 

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA  

ZA ROK 2023 W DNIU 14.04.2024 rok

1.Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.
2.Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
4. Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.
5.Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.
6.Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8.Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2023  rok
10.Przedstawienie Planu Pracy na 2024rok.
11.Dyskusja nad przedstawionym:

  •      sprawozdaniem Prezesa,
  •      sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej
  •      planem pracy na 2024 rok

12.Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
13.Sprawy bieżące

  • omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa
  • omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego „Opolska Pszczoła Miodna’’
  • informacja dot. przerobu wosku na węzę,
  • informacja dot. dopłat do przezimowanych rodzin, 
  • uruchomienie zakładki „mapa miodu ‘’ na stronie internetowej.  
  • informacja dot. certyfikatu na miód dla pszczelarzy Stowarzyszenia. ;

14. Dyskusja. Wolne wnioski.
15. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.
16.Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.


Prezes Zarządu  
Jerzy Duda
Po zebraniu będzie można kupić nosemę.