27.11.2022 - V pielgrzymce pszczelarzy na Górze Św. ANNY

pon., 28/11/2022 - 16:00

gora

sztandar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.11.2022 r pszczelarze z Nyskiego Stowarzyszenia licznie wzięli udział w V pielgrzymce pszczelarzy ku czci Św. Ambrożego na Górze Św. ANNY.

Mieliśmy zaszczyt wystawić poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia oraz przekazaliśmy jako dar ołtarza Paschał Wielkanocny.
 

paschal1paschal2

 

Uroczystość miała piękną oprawę. Kazanie wygłosił Ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak.

 

kazanie

 

Po uroczystej mszy odbył się wykład na temat "Zdrowotne oddziaływanie, sposoby przyrządzenia i stosowania pszczelich wytworów w świetle nowych osiągnąć nauki". Wróciliśmy wzbogaceni duchem i nową wiedzą. Dziękujemy wszystkim pszczelarzom Nyskiego Stowarzyszenia I członkom ich rodzin za udział w pielgrzymce

 

dziekujemy

 

20.11.2022 - ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO Stowarzyszenia - Otmóchów

wt., 08/11/2022 - 22:48

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO

NYSKIEGO STOWARZYSZENIA PSZCZELARZY IM. KS. DR JANA DZIERŻONA

W DNIU 20.11.2022 rok.

miejsce: Hotel Zamek w Otmuchowie godz. 9.00

1. Otwarcie Zebrania Sprawozdawczego Nyskiego Stowarzyszenia

   Pszczelarzy oraz podziękowanie za pracę w Stowarzyszeniu.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.

4.  Ustalenie trybu prowadzonych głosowań – podjęcie uchwał.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

6. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.

8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

9. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 -2022 rok

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 i kadencję 2018 -2022 rok

11 .Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie

12. Przedstawienie Planu Pracy na 2023rok.

13. Dyskusja nad przedstawionym:

     sprawozdaniem Prezesa,

     sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

     planem pracy na 2023 rok

14. Głosowanie nad przyjęciem przedstawionych sprawozdań i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

15. Zgłaszanie kandydatów na;

       - Prezesa Stowarzyszenia

        - członków Zarządu Stowarzyszenia

       - członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

16. Wybory.

17. Przerwa kawowa.

18. Sprawy bieżące - omówienie realizacji projektów na zakup; pszczół, sprzętu realizowanego w ramach wsparcia pszczelarstwa przez Ministerstwo Rolnictwa - omówienie realizacji otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego,

- rozdanie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia 

-  omówienie udział w Pielgrzymce na Górę św. Anny i uroczystościach św. Ambrożego.                                                                                                                                                      

19. Przedstawienie protokołu Przewodniczącego Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej.

20.Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

21. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowo wybranego Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

22. Dyskusja. Wolne wnioski.

23. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków.

24. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego – Wyborczego Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy im. ks. dr. Jana Dzierżona.

                                                       

                                                       Prezes Zarządu

                                                         Jerzy Duda

Komunikat Zarządu - 02.11.2022

śr., 02/11/2022 - 16:34

Komunikaty Zarządu.

 1. Zarząd Nyskiego Stowarzyszenie Pszczelarzy informuje, że w dniu 20.11.2022r. o godz.9.00 w Otmuchowie Hotel "ZAMEK" odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze.
  Plan Zebrania zostanie przesłany w terminie późniejszym.  
 2. W dniu 19.11.2022r.o godz.15 .00 w Lipowej koło Grodkowa odbędą się warsztaty, na które dostaliśmy zaproszenie.
  Wykładowcą będzie doktor inżynier Paweł Migdał z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc zainteresowani proszeni są o kontakt z Członkami Zarządu.
 3. W dniu 27.11..2022r. Góra Św. Anny  odbędzie się Pielgrzymka Pszczelarzy.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok
 4. W dniu 04.12.2022rok w Brzegu odbędą się uroczystości  św. Ambrożego.
  Więcej informacji w dniu 20.11.2022 rok.


Prezes Zarządu
Jerzy Duda

13.10.2022 - Spotkanie w MRiRW Zespołu d/s Pszczelarstwa

pon., 17/10/2022 - 21:35

 

agro      Artykuł:  "Od 2023 roku ARiMR będzie realizować „Interwencje w sektorze pszczelarskim”

 

W nawiązaniu do tekstu informujemy, że w dniu 13.10.2022 r odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkanie Zespołu d/s Pszczelarstwa, na którym omawiany był Plan Strategiczny przyjęty przez Unię Europejską. W spotkaniu tym brało udział dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia i do w/w artykułu przekazujmy następujące informacje.

W sektorze pszczelarskim projekty, które uruchomi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowane do realizacji prawdopodobnie od miesiąca kwietnia lub maja 2023 roku wyłącznie drogą elektroniczną i będzie je można złożyć używając podpisu elektronicznego.

Więcej informacji w tym temacie przekażemy na spotkaniu w dniu 20.11.2022.

Zarząd Stowarzyszenia

 

2.10.2022 - relacja z szkolenia dot. "Wosk budulec pszczelich plastrów"

pon., 03/10/2022 - 20:48
primo szkolenie szkolenie

 

                W dniu 2.10.2022 na Zamku w Otmuchowie odbyło się szkolenie pszczelarzy zrzeszonych w Nyskim Stowarzyszeniu Pszczelarzy.

 

                Temat szkolenia : "Wosk budulec pszczelich plastrów".

                Wykłady prowadził mgr inż. Marek Podlewski.

 

herb

  Szkolenie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego   

02.10.2021 - szkolenie  'WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW'.

wt., 27/09/2022 - 20:20

 

 

szkolenie

 

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy

 

przypomina swoim członkom, że

w dniu 02 październik 2022 rok o godz. 9.00 w Otmuchowie Hotel "ZAMEK"

odbędzie się  szkolenie  'WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW'.

 

Zajęcia prowadził będzie mgr inż. Marek Podlewski.

 

Pozdrawiam 

Prezes Zarządu Jerzy Duda  

 

 

Komunikaty Zarządu - wrzesień 2022

śr., 07/09/2022 - 20:24

Komunikaty Zarządu:

1.Komunikat Zespołu do spraw  pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (treść komunikatu na końcu)

2.Zarząd  Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje, że do 15 września pszczelarze, którzy chcą otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW oraz książkę z treścią wykładów proszeni są o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości 50 zł.

3. Zbieramy jeszcze miód dla Dzieci. Miód można dostarczyć do kol. Janusza KLUSKI; lub na szkolenie w dniu 02.10.2022rok. 

Prezes Zarządu Jerzy Duda

 

Zespół do spraw Pszczelarstwa

przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komunikat

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Zespołu - Waldemara Kudły i Piotra Krawczyka z Naczelnik w Departamencie Rynków Rolnych Panią Ewą Domańską i przedstawicielem Departamentu Rynków Rolnych Wydziału Produktów Zwierzęcych Głównym Specjalistą panem Jackiem Parszewskim.

Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa przedstawili założenia do wdrożenia Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej (KPS) w zakresie interwencji w sektorze pszczelarskim.

W dniu spotkania Plan nie był jeszcze zatwierdzony ale dzisiaj wiemy już, że w ubiegłym tygodniu 31 sierpnia 2022 Komisja Europejska zatwierdziła  Plan Strategiczny dla polskiego rolnictwa.

Najważniejsze na dzień dzisiejszy ustalenia:

- KPS w tym interwencje w sektorze pszczelarskim wejdą do realizacji po 1 stycznia 2023 roku.

- w pierwszej kolejności Ministerstwo planuje uruchomić trzy działania pomocowe: zakup sprzętu do gospodarki pasiecznej, zwalczanie warrozy i zakup pszczół.

- pozostałe działania pomocowe byłyby uruchamiane sukcesywnie w dalszej (tutaj nie uzyskaliśmy konkretnej daty) kolejności.

- wszystkie wnioski o przyznanie pomocy oraz korespondencja prowadzona  z ARiMR ma się odbywać TYLKO w formie elektronicznej.

- publikacje i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy  planuje się podać z wyprzedzeniem miesięcznym od daty możliwości ich składania. Następnie pszczelarze za pomocą organizacji pszczelarskiej lub  indywidualnie będą mieli (tutaj nie określono dokładnie jeszcze czasu – jest mowa o około 2 tygodniach) czas na złożenie do ARiMR wniosku o przyznanie  pomocy w ramach poszczególnych działań.

- Organizacje i Pszczelarzy nie będzie obowiązywał stan rodzin pszczelich na dzień 30 września poprzedniego roku jak było do tej pory tylko deklarowany stan na dzień złożenia wniosku do ARiMR.

w każdym z tych działań pszczelarz korzystający z pomocy będzie musiał posiadać numer producenta rolnego EP (pszczelarze którzy korzystali z pomocy ARiMR do przezimowanych rodzin taki numer już posiadają składał wniosek o jego nadanie z pierwszym wnioskiem o pomoc do przezimowanych rodzin – „20 zł do rodziny”)

- w działaniach pomocowych dotyczących sprzętu i zakupu pszczół (dotyczy pszczelarzy posiadających powyżej 10 pni pszczelich), zgodnie z zatwierdzonym KPS, będzie obowiązek posiadania numeru z rejestru (lub innego numeru identyfikacyjnego) Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego. Ponadto, zostanie ustalona (wzorem lat ubiegłych) lista sprzętu pszczelarskiego podlegającego refundacji.

Planujemy spotkanie Zespołu wraz z przedstawicielami organizacji pszczelarskich w sprawie  Krajowego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie wspierania sektora pszczelarskiego z przedstawicielami Ministerstwa w pierwszych dniach października 2022 roku.

 

                                                                                                       Przewodniczący Zespołu ds. Pszczelarstwa

                                                                                                       przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                                                                                      Waldemar Kudła

 

Przemków 05.09.2022

02.10.2022 - szkolenie ''WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW''

wt., 30/08/2022 - 21:09

 

Zarząd Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy informuje , że w dniu 02.10.2022 rok o godz. 9.00   w '' Hotelu Zamek'' w Otmuchowie  odbędzie się  szkolenie dla członów Stowarzyszenia. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Marek Podlewski. Temat szkolenia ''WOSK BUDULEC PSZCZELICH PLASTRÓW''. Każdy z uczestników  szkolenia po dokonaniu wpłaty na konto Stowarzyszenia w wysokości  50 złotych otrzyma książkę z tematem wykładu , certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. W trakcie szkolenia przewidziane przerwy kawowe.

 

Prezes Zarządu

Jerzy Duda